Vattenvård

Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan bör ta i beaktande de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskresurserna, i Lovisa skärgårds fiskeriområdes fall bland annat den nationella lax och öringstrategin, de vattendragsspecifika återupplivnings- och skötselplanerna för Östersjöns havsöring och den nationella kräftstrategin samt den nationella fiskvägsstrategin.

Åtgärdsplan för skarv 2023

Fiskeriområdet har uppgjort en åtgärdsplan angående skarven. Planen får användas av var och en som gör en ansökan om undantagstillstånd för decimering av skarv. NTM-centralen har understött uppgörandet av planen med fiskevårdsavgiftsmedel.

Läs planen här (på finska)

Aktivering av delägarlag 2023

Ett av delmålen i nyttjande- och vårdplanen är att aktivera delägarlagen. Inom området finns cirka 165 samfällda fastigheter det vill säga delägarlag/fiskelag. Fiskeriområdet har uppgift om vem som är kontaktperson till cirka 35 av dessa. Flera tidigare verksamma fiskelag har slumrat då nya funktionärer inte hittats och systemet med syssloman har slopats.

Fiskeriområdet har beviljats befrämjandemedel från NTM-centralen för ett två-årigt projekt som går ut på att aktivera delägarlagen. Inom ramarna för projektet kommer fiskeriområdet att

• Informera delägarlagen om nyttan av att aktivera sig
• Producera information om konstituerande och sammanslagningar av delägarlag och så långt resurserna tillåter hjälpa till vid de konkreta processerna.
• Berätta hur delägarlag kan fungera utan att konstituera sig, gäller främst delägarlag med få delägare
• Informera om att och hur ett delägarlag kan överföra sina uppgifter på fiskeriområdet
 • Ta fram modellavtal, se över befintliga modellstadgar och utveckla samarbetet med Lantmäteriverket