Bestämmelser

Fiskereglering

Fisket kan vara begränsat av olika orsaker och av olika instanser. 

På den landsomfattande Kalastusrajoitus.fi -sidan hittar du information om de områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I karttjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen eller enligt NTM-centralens beslut (inklusive fiskeriområdenas fiskereglering som fastställts av NTM-centralen. Läs mer om dessa längre ner på sidan). Även olika slags begräsningar gällande begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk hittas i tjänsten. Samma information framgår även ur fiskeriområdets egna karta. 

Vattenområdets ägare kan ha bestämmelser som berör fiske som sker med tillstånd av dem. Dessa bestämmelser finns inte med på kalastusrajoitus.fi-sidan utan meddelas då tillståndet från vattenägaren införskaffas.  

Fiskeriområdets bestämmelser 

Följande fiskereglering är i kraft inom fiskeriområdet, med beslut av Egentliga Finlands NTM-central
Noggrannare information, så som kartor, om områdena hittas på Kalastusrajoitus.fi, samt i NTM-centralens beslutsdokument.
 
1.1–15.3. Jomalsundet 
Allt fiske förbjudet.  
För att skydda lakens lek. 
Beslutet är i kraft 2023–2027.  
 
1.4–15.6. Lovisaviken 
Allt fiske förbjudet, med undantag för mete.  
För att skydda gösens, gäddans och abborrens lek. 
Beslutet är i kraft 2023–2027. 

15.5–15.6. Kullafjärden 
Allt fiske förbjudet, med undantag för mete. 
För att skydda gösens lek.  
Beslutet är i kraft 2023–2027. 

15.5–15.6. Hormnäsfjärden 
Allt fiske förbjudet, med undantag för mete. 
För att skydda gösens lek.  
Beslutet är i kraft 2023–2027.  

15.5–15.6. Pernåviken 
Allt fiske förbjudet med undantag för mete. 
För att skydda gösens lek.  
Beslutet är i kraft 2023–2027.  

15.5–15.6. Fasarbyviken 
Allt fiske förbjudet, med undantag för mete.  
För att skydda gösens lek.  
Beslutet är i kraft 2023–2027. 

15.5–15.6. Dalsviksfjärden 
Allt fiske förbjudet, med undantag för mete. 
För att skydda gösens lek.  
Beslutet är i kraft 2023–2027.  

1.9.–30.11 Pernåviken 
Allt fiske förbjudet, med undantag för mete, pilkfiske samt fiske med katsa och strömmingsnät. Fisket är dock tillåtet från fredag kl. 14.00 till söndag kl. 14.00. 
För att skydda öringens och sikens lekvandring. 

Fångstmått, fredningstider och skyddsvärden

Vissa fiskarter har fångstmått och fredningstider i enlighet med lag och förordning om fiske. Till exempel vild havsöring (med fettfenan kvar) är enligt lag helt fredad inom hela Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde. Fettfeneklippt öring har ett fångstmått på minst 50 centimeter och den får inte fiskas i älv, å och bäck under tiden 1.9–30.11. Noggrannare information om fångstmått och fredningstider här.

Om du behöver information om hur man särskiljer fettfeneklippt och vild fisk från varandra samt hur man särskiljer lax och öring, läs mer i Fena -tidningen, sidan 10.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt skyddsvärden för hotade fiskarter och flodkräfta. Fiskarter som omfattas av skyddsvärdena är bland annat sik i vattendrag som rinner ut i havet, lax, öring och ål. En komplett lista på arterna och deras skyddsvärden hittar du i Centralförbundet för Fiskerihushållnings lista. Skyddsvärdena ska utöver ett möjligt bötesstraff betalas om man i samband med en fiskeförseelse eller ett fiskebrott har tagit en hotad art till fångst.

Redskapsmärkning

Fiskebragder ska märkas på rätt sätt och vara försedda med fiskarens kontaktuppgifter. Vinterfiske och kräftfiske har egna regler. Du kan läsa mer om utmärkning av fiskeredskap här.