Vattenägande

Lovisa skärgårds fiskeriområdes vattenareal är cirka 45 000 hektar. Lovisa skärgårds fiskeriområde omfattar havsområdet från Abborrfjärden i öst till Sarvsalös västkust. Till fiskeriområdet hör också Forsby ås nedre del, Tessjöås nedre del och ett antal sjöar.

Inom Lovisa skärgårds fiskeriområde finns det cirka 690 fastigheter med vattenområden som är registrerade i Lantmäteriverkets fastighetsregisterdatabas. Av dessa är cirka 165 fastigheter delägarlag (samfällda) och cirka 520 fastigheter privata (skiftade). Fiskeriområdet har fått kontaktuppgifter till cirka 35 delägarlag, vilka sammanlagt har en areal på cirka 10 750 hektar. I många fall saknas det uppgifter om delägarlagens kontaktpersoner. Området har en splittrad ägarenhetsstruktur och merparten av ägarenheterna är under 50 hektar stora.

Anmäla kontaktuppgifter

Lag om fiske ålägger vattenägarna att anmäla sina kontaktuppgifter till fiskeriområdet.

Ett delägarlag ska därtill anmäla sina kontaktuppgifter till Regionförvaltningsverket och Lantmäteriverket.

Rösträtt och röstmängd

Fiskeriområdets beslutsfattanderätt utövas av stämman. Vattenägarna är medlemmar i fiskeriområdet och har rätt att vara med och bestämma om fiskeriområdets verksamhet på den årligen återkommande stämman.

Vattenägare som innehar minst 50 hektar har automatiskt rösträtt och får en kallelse till stämman i de fall då fiskeriområdet har kontaktuppgifter. Ett delägarlag eller ett samägt vattenområde är en (1) vattenägare fastän fastigheten har många delägare/samägare. Vattenägare med mindre områden har möjlighet att ingå en sammanslutning på minst 50 hektar (eller minst 30 hektar om det är fråga om åvatten) och tillsammans befullmäktiga en representant. Termen sammanslutning betyder i det här sammanhanget endast att vattenägare med mindre vattenområden tillsammans kommer överens om vem som är deras representant och skriver en fullmakt till hen. Fullmakten kan vara i kraft tillsvidare eller bara för en stämma.

Vattenägarnas röstmängd på fiskeriområdets beror på hur mycket vatten man äger. En vattenareal på mindre än 500 hektar berättigar till en röst, 500 – 1000 hektar ger två röster och äger man över 1000 hektar har man tre röster.

Projekt – Aktivera delägarlag

Lovisa skärgårds fiskeriområde har fått projektpengar av Egentliga Finlands NTM-central för att aktivera vattenägare. Det här betyder att vi under 2023 har möjlighet att hjälpa er i frågor som berör vattenägande. Vi har sammanställt ett litet informationspaket över saker det gäller att känna till och ha i skick.

På stämman 2023 höll fiskeribiolog Malin Lönnroth från Centralförbundet för Fiskerihushållningen en presentation om varför det är så viktigt med aktiva delägarlag och ur man kan trygga delägarlagets verksamhet.

Konstituering av delägarlag

Delägarlagen blir konstituerade då de sammankallat till stämma, antagit stadgar och Regionförvaltningsverket godkänt stadgarna. Endast en liten del av delägarlagen är konstituerade. Fiskeriområdet uppmuntrar okonstituerade delägarlag att konstituera sig.

Ett konstituerat delägarlag har bättre möjligheter att aktivt jobba för fiskevattnen och sköta sin penningtrafik. Om delägarlaget inte vill konstituera sig är det ändå skäl att sammankalla till stämma och befullmäktiga en delägare eller annan person att fungera som delägarlagets kontaktperson. Läs mer om hur man konstituerar delägarlag och om godkännandet av stadgar på Regionförvaltningens sidor. På Centralförbundet för Fiskerihushållnings delägarlagssidor finns modellstadgar och annat material gällande delägarlag.

Sammanslagning av delägarlag

Många delägarlag inom Lovisa skärgårds fiskeriområde är mycket små. Stora delägarlag har bättre möjligheter än små delägarlag att vårda sina vatten och ordna fisket. Samtidigt minskar förvaltningskostnaderna och det är lättare att hitta personer till styrelsen.

Bra tips för sammansagning av delägarlag hittas exempelvis i  Vesialueiden yhdistäminen -infopaketet (på finska). Det bygger på de erfarenheter från Södra Savolax. Även Centralförbundet för Fiskerihushållning och Lantmäteriverket har material om sammanslagning av delägarlag på sina hemsidor.

Delägarlag inom Lovisa skärgårds fiskeriområde

Om ni vill ha uppgifter om ert delägarlag på fiskeriområdets sidor, kontakta fiskeriområdets verksamhetsledare!