Området

Lovisa skärgårds fiskeriområde är en offentligrättslig allmännyttig förening. Fiskeriområdets ändamål är att utveckla fiskerihushållningen inom sitt område och att främja medlemmarnas samarbete för att ordna med ett hållbart nyttjande och vård av fiskbestånden.

Lovisa skärgårds fiskeriområdes totala areal är 86 200 hektar och vattenarealen är cirka 45 000 hektar. Lovisa skärgårds fiskeriområde sträcker sig från Abborrfjärden i öst till Sarvsalös västkust, och fiskeriområdet gränsar till Borgå-Sibbo fiskeriområde i väst, Kymmene fiskeriområde i öst och Forsby å fiskeriområde i norr. Förutom havsområdet hör också Forsby ås nedre del, Tessjöås nedre del och ett antal sjöar till Lovisa skärgårds fiskeriområde. I sjöarna och åarna bedrivs det främst fritidsfiske, medan det i havsområdet bedrivs både fritidsfiske och kommersiellt fiske samt vattenbruk.

Inom Lovisa skärgårds fiskeriområde finns det cirka 690 fastigheter med vattenområden som är registrerade i Lantmäteriverkets fastighetsregisterdatabas. Av dessa fastigheter är cirka 165 samfällda (delägarlag) och cirka 520 fastigheter skiftade vattenområden. Också ett skiftat vattenområde kan ha flera ägare, till exempel dödsbon och kallas då samägda vattenområden. Läs mer om vattenägandet i Lovisa skärgårds fiskeriområde här.

Fiskeriområdets medlemmar och deltagande i stämma

Medlemmar i fiskeriområdet är innehavarna av fiskerätt inom området och de landsomfattande organisationerna inom fiskeribranschen. Medlemskapet är automatiskt och kan inte väljas eller väljas bort. Medlemskapet är avgiftsfritt.

Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av fiskeriområdets stämma. Stämman sammanträder vanligtvis i april. Delägarlag och privata vattenägare som besitter tillräckligt stora vattenarealer samt fiskeribranschens landsomfattande organisationer har rätt att skicka representant till stämman. Registrerade regionala miljö- och naturskyddsorganisationer har rätt till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman, men inte rösträtt. Du kan läsa mer om fiskeriområden på Centralförbundet för Fiskerihushållnings sidor.

Rösträtt och röstmängd på stämman

Fiskeriområdets beslutsfattanderätt utövas av stämman och vattenägare så som delägarlag har rätt att sända en representant till stämman om man äger mer än 50 hektar vatten. Om delägarlaget eller vattenägarna besitter mindre vatten än detta, kan man ingå sammanslutningar på minst 50 hektar (eller minst 30 hektar om det är fråga om vattendrag) och får då rätt att skicka en gemensam representant till fiskeriområdets stämma.

Vattenägarnas röstmängd på fiskeriområdets beror på hur mycket vatten man äger. En vattenareal på mindre än 500 hektar berättigar till en röst, 500 – 1000 hektar ger två röster och äger man över 1000 hektar har man tre röster.